)

PREDSEDNIK UPRAVE

Dr. Igor Koprivnikar, MBA

Dr. Igor Koprivnikar, MBA

Strokovnjak z dolgoletnimi korporativnimi izkušnjami vodenja na različnih področjih, povezanih s trgovanjem z energenti ter procesi liberalizacije na energetskih trgih srednje in vzhodne Evrope, je diplomiral leta 1999 na Fakulteti naravoslovnih znanosti Tehnične univerze v Gradcu, doktorat iz nuklearne fizike pa je pridobil na Inštitutu za teoretično fiziko Tehnične univerze v Gradcu. Po diplomi je sodeloval s številnimi znanstvenimi inštituti po svetu in v letih 2002 do 2004 skrbel za razvoj avstrijske borze z električno energijo EXAA Energy Exchange Austria. V GEN-I d.o.o. se je zaposlil ob njegovi ustanovitvi leta 2004 in v družbi od leta 2005 do novembra 2021 tri mandate zasedal mesto člana uprave, pristojnega za trgovanje, finančno in pravno področje Skupine GEN-I. Postavil je temelje poslovnega modela za mednarodno in čezmejno trgovanje z električno energijo in ga v nadaljnjih letih tudi nadgradil. V letu 2018 je pridobil diplomo MBA na prestižni Univerzi Chicago Booth School of Business, s katero je dodatno okrepil svoje kompetence na področjih vodenja, financ in kapitalskih trgov. Februarja 2022 ga je sodišče na podlagi strokovnosti, izkušenj in prepoznane razvojno-podjetniške naravnanosti imenovalo za predsednika uprave. Ob tem ostaja direktor enajstih hčerinskih družb v tujini.

ČLAN UPRAVE

Dr. Dejan Paravan

Dr. Dejan Paravan

Priznani strokovnjak s področja energetike in aktivni sooblikovalec slovenskega energetskega trga je poklicno pot začel leta 1999 kot raziskovalec na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, kjer je leta 2004 tudi doktoriral s področja obvladovanja srednjeročnih tveganj proizvajalcev na trgu električne energije. Med študijem je pridobival dragocene izkušnje v tujini, med drugim na inštitutu podjetja Siemens AG v nemškem Erlangnu in v podjetju Decision Systems International v Atlanti, ZDA. Po pridobitvi doktorata se je zaposlil v Istrabenz energetski sistemi, d.o.o. in se na različnih funkcijah v podjetjih v okviru te poslovne skupine posvetil predvsem razvoju dejavnosti prodaje električne energije končnim odjemalcem. V družbi GEN-I je leta 2006 postal član uprave, leta 2011 pa po uspešno končanem mandatu prevzel mesto izvršnega direktorja za dobavo električne energije. Z začetkom leta 2017 je postal direktor strateškega inoviranja s ciljem razvoja novih energetskih storitev in produktov zelenega prehoda v energetiki. Februarja 2022 je bil sodno imenovan v novo upravo družbe kot član. Je tudi direktor treh hčerinskih družb (GEN-I Vienna GmbH, Avstrija, GEN-I Eneria S.r.l., Italija, in GEN-I Hrvatska d.o.o. Zagreb, Hrvaška).

ČLAN UPRAVE

Mag. Andrej Šajn

Mag. Andrej Šajn

Nosilec številnih novih rešitev in vodja razvojnih projektov predvsem na področju informacijskih tehnologij, ki podpirajo dejavnost prodaje in trgovanja z električno energijo, je poklicno pot začel leta 2001 kot asistent v Laboratoriju za energetske strategije Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, na kateri je leta 2004 tudi magistriral s področja optimizacije proizvodnje električne energije. Leta 2004 se je zaposlil v podjetju Istrabenz energetski sistemi, d.o.o., kjer je opravljal različne funkcije v okviru te poslovne skupine. Ožje področje njegovega delovanja sta informatika in vodenje razvojnih pilotnih projektov, tako imenovanih notranjih inkubatorjev. Od leta 2007 je bil zaposlen kot izvršni direktor za področje raziskav in razvoja ter informatike v podjetju Istrabenz-Gorenje, d.o.o., hkrati pa je opravljal funkcijo koordinatorja poslovne informatike v GEN-I, d.o.o. Na tem mestu je leta 2008 vodil priprave na vstop GEN-I, d.o.o. na področje prodaje električne energije gospodinjskim odjemalcem in leta 2012 priprave na vstop GEN-I, d.o.o. na področje prodaje zemeljskega plina gospodinjskim odjemalcem. Zadnja leta mag. Andrej Šajn v GEN-I, d.o.o. vodi IT področje. Leta 2021 je zaključil svoj drugi petletni mandat člana uprave, februarja 2022 pa ga je sodišče ponovno imenovalo na to mesto.

ČLAN UPRAVE

Primož Stropnik

Primož Stropnik

Vodja upravljanja proizvodnega portfelja Skupine GEN, ki v družbi GEN energija d.o.o. že več kot 15 let skrbi za nenehen razvoj funkcije prodaje sistemskih storitev in električne energije na veleprodajnem trgu ter optimizacije portfelja. Svojo poklicno pot je začel v Termoelektrarni Brestanica d.o.o., kjer se je zaposlil po končanem univerzitetnem študiju ekonomije in že leta 2002 z diplomskim delom Podjetniški učinki liberalizacije trga električne energije nakazal svojo poklicno usmerjenost, kateri sledi še danes. Poleg članstva v nadzornih svetih proizvodnih družb v Skupini GEN si je poklicne izkušnje nabiral tudi v delovnih skupinah programa razgradnje in analizi dolgoročnega obratovanja Nuklearne elektrarne Krško. Na strani investitorja je sodeloval pri pripravi investicijske dokumentacije za posamezne enote Hidroelektrarn na spodnji Savi ter zamenjavi plinskih blokov 1-3 v Termoelektrarni Brestanica d.o.o..Kot član uprave družbe GEN-I d.o.o. se je na podlagi sodnega imenovanja družbi pridružil v začetku leta 2022. Odgovoren bo za nadzor nad izvajanjem Krovne pogodbe o nakupu in prodaji električne energije, sklenjene med družbo GEN-I d.o.o. in družbo GEN energija d.o.o.