)

Upravljanje tveganj

Centralno usklajene aktivnosti, uporaba naprednih orodij ter jasno opredeljene naloge posameznih služb nam omogočajo pravočasno odzivanje na spremembe ter učinkovito upravljanje s tveganji na vseh nivojih poslovanja. Tovrstna konservativna poslovna politika nam pomaga vzpostavljati nadzorovano okolje ter učinkovito zamejevati vse vrste operativnih, kreditnih, tržnih in zakonodajnih tveganj. S takšnim nadzorom vzdržujemo zdravo ravnovesje med tveganji in donosom.

Skladnost poslovanja

Skladnost z veljavnimi in prihajajočimi zakonodajnimi zahtevami je za vsa podjetja v Skupini GEN-I  centralno koordinirana v matičnem podjetju v Ljubljani. Velik poudarek namenjamo skladnosti poslovanja kot tudi vitkim procesom, ki omogočajo učinkovito poslovanje in hitre odzive na zakonodajne spremembe.

Z implementacijo procesov poročanja repozitorijem poslov in zmanjševanjem tveganj ob trgovanju z bilateralnimi izvedenimi finančnimi instrumenti smo postali skladni z zahtevami EMIR zakonodaje (European Market Infrastructure Regulation). Takšna skladnost nam je odprla dodatne možnosti trgovanja z izvedenimi finančnimi instrumenti, ki jih uporabljamo za zavarovanja poslov s fizično dobavo.

Poleg tega je ekipa strokovnjakov za skladnost pripravila procese poročanja in obveščanja, skladno z uredbo o celovitosti in preglednosti veleprodajnega energetskega trga (REMIT), evropski agenciji za sodelovanje evropskih energetskih regulatorjev (ACER).