)

GEN-I danes

Smo ena najhitreje rastočih in inovativnih družb na evropskem energetskem trgu in prvi slovenski dobavitelj izključno brezogljične elektrike.

Skupina GEN-I se že od ustanovitve leta 2004 uvršča med najbolj inovativne in hitro rastoče akterje na evropskem energetskem trgu. Prisotnost na številnih mednarodnih trgih z električno energijo in zemeljskim plinom nam omogoča premišljene, a pravočasne odzive na spremembe na lokalnih trgih in s tem stabilno rast poslovanja.

Z delovanjem v več kot 22 evropskih državah, s 16 hčerinskimi družbami in 500 zaposlenimi strokovnjaki lahko našim partnerjem ponudimo najbolj napredne storitve na področju trgovanja, prodaje in odkupa energentov. Partnerjem in poslovnim odjemalcem omogočamo izkoristiti priložnosti, ki izhajajo iz neprestanih sprememb na energetskih trgih, in s tem ustvariti dodano vrednost, hkrati pa pomagamo upravljati s stroški energije in učinkovito obvladovati cenovna tveganja.

Ob zavedanju odgovornosti do okolja in vpliva energetskega sektorja na prihodnost v svoje poslovanje vključujemo vse več zelenih praks. Najpomembnejša med njimi je dobava električne energije izključno iz virov, ki ne povzročajo izpustov CO2. Od januarja 2021 naprej jo dobavljamo vsem segmentom končnih kupcev. Ti si po novem lahko izberejo tudi vir, iz katerega je elektrika zanje pridobljena.

Usmeritve

Vizija: najboljša izbira

Želimo biti najboljša izbira za vse segmente energetske verige – optimizacijo proizvodnje, trgovanje in optimizacijo porabe energentov. Zastavljeni cilj uspešno dosegamo z uravnoteženjem globalno-trgovalnih principov, s prilagajanjem specifikam lokalnih trgov, z inovativnim pristopom in negovanjem dolgoročnih partnerskih odnosov.

Želimo biti tudi najboljši zgled zelene preobrazbe in dokazati, da je razogljičenje družbe možno tudi ob ohranjanju stabilne rasti poslovanja.

Poslanstvo: zanesljivo partnerstvo

S profesionalnim in inovativnim pristopom učinkovito tržimo energente tako, da proizvodnim virom omogočamo konkurenčno odkupno ceno, končnim odjemalcem pa zagotavljamo kakovostno storitev, zanesljivo oskrbo in obvladovanje stroškov nakupa energije. Z zgledom in lastnimi zelenimi odločitvami jih hkrati vodimo po poti zelene preobrazbe.

»«

Vrednote

Spoštovanje izkazujemo s povezovalnim delovanjem posameznika, pripravljenostjo sprejemanja mnenj drugih ter z dejavnim iskanjem rešitev, ki pripomorejo k sledenju skupnim ciljem.

Odgovornost se kaže v prizadevnem odnosu do dela, prevzemanju odgovornosti za lastne rezultate in v nenehnem prizadevanju za dobre skupne rezultate.

Predanost je del naše korporacijske kulture in je izražena tako v odnosu zaposlenih do znanja, dela in sodelavcev kot tudi do poslovnih partnerjev.

Vključenost iščemo in pričakujemo pri vsakem sodelavcu in jo pojmujemo kot aktivno prizadevanje za uresničevanje skupnih ciljev ter prevzemanje pobude za njihovo realizacijo.

Prilagodljivost enačimo s pozitivno naravnanostjo do sprememb, v katerih vidimo priložnost za rast.

Lastništvo

Družba GEN-I, d.o.o. s sedežem v Sloveniji je v lasti dveh družbenikov: GEN energija, d.o.o. in GEN-EL naložbe d.o.o.. Družbenika imata enakovredno lastništvo – vsak 50 % družbe.

Poslujemo po pravilih enotirnega sistema upravljanja družbe, pri čemer pri poslovanju upoštevamo načela družbene pogodbe, ki sta jo sklenila družbenika, ter druge ključne akte Družbe in Skupine: Temelji poslovne politike za obdobje od leta 2007 do leta 2016 ter Elaborat o ustanovitvi gospodarske družbe.

Družba GEN-I ima v lasti vrsto hčerinskih družb, s čimer uspešno uresničujemo strategijo širitve na tuje trge.

Lastništvo

Hčerinske družbe

Skupina GEN-I je z lastnimi družbami aktivna na trgih Avstrije, Italije, Bolgarije, Srbije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Makedonije, Kosova, Albanije, Grčije, Turčije, Ukrajine in Gruzije.

Hčerinske družbe skupine so v 100-odstotni lasti matične družbe GEN-I, d.o.o., razen turške hčerinske družbe, ki je v 99-odstotni lasti družbe GEN-I (v njeni posredni lasti je tudi preostali odstotek).

Hčerinske družbe imajo na voljo vso potrebno infrastrukturo za trgovanje s produkti električne energije in zemeljskega plina, na osmih trgih pa imamo vzpostavljeno tudi infrastrukturo za prodajo in dobavo energentov končnim odjemalcem. 

Vse družbe Skupine GEN-I >>>

Hčerinske družbe