)

Dejavnosti

Glavne dejavnosti skupine GEN-I so mednarodno trgovanje z električno energijo in zemeljskim plinom, prodaja obeh energentov končnim odjemalcem ter z njima povezan odkup energentov od proizvajalcev. Z inovativno organiziranostjo dejavnosti lahko našim partnerjem med prvimi zagotovimo napredne trgovalne storitve, neposreden dostop do mednarodnih trgov ter njihovim potrebam prilagojene strukturirane produkte in storitve, ki nakup oziroma prodajo energije spreminjajo v obvladljiv, pregleden in znatno cenejši poslovni proces.

Dejavnosti se izvajajo v okviru profitnih centrov in ločenih portfeljev, ki so med seboj povezani na podlagi modela tržnih cen. Tak način dela omogoča jasno merljivost uspešnosti posameznih organizacijskih enot, povezovanje dejavnosti pa deluje sinergijsko, saj povečuje učinkovitost pri trgovanju, zanesljivost pri preskrbi z energenti ter zmanjšuje tveganja.

Dejavnosti

Trgovanje

Učinkovita poslovna infrastruktura za mednarodno trgovanje s fizičnimi in finančnimi produkti električne energije in zemeljskega plina nam omogoča neprekinjeno trgovanje vse dni v letu, 24 ur na dan. Trgovanje z energenti poteka tako na številnih borzah in organiziranih platformah kot tudi prek različnih oblik bilateralnega sodelovanja.

Poslovne cilje dosegamo s skrbno izbiro partnerjev, stalnim spremljanjem izpostavljenosti tveganjem, doslednim upravljanjem portfelja, ščitenjem odprtih pozicij, ločevanjem posameznih portfeljev ter zamejevanjem potencialnih izgub.

S prilagodljivim in globalnim portfeljem, nenehnim razvojem organizacijskih in operativnih procesov ter modela čezmejnega trgovanja, ki omogoča ustrezno odzivnost na spremembe na trgu, dosegamo stalno rast trgovalnih količin in širimo nabor produktov. 

Več o trgovanju >>>

Trgovanje

Prodaja

Z električno energijo in zemeljskim plinom oskrbujemo vse segmente končnih odjemalcev – od velikih poslovnih sistemov do gospodinjstev.

Velikim poslovnim odjemalcem zagotavljamo napredne produkte, ki se prilagajajo specifikam odjema z izbrano stopnjo tržnih tveganj. Individualnim potrebam prilagojeno upravljanje portfelja in strokovno svetovanje pa odjemalcem omogočata optimalno oblikovanje nakupnih strategij s čim boljšim izkoriščanjem cenovnih nihanj in doseganjem nižjih cen.

Manjšim poslovnim odjemalcem in gospodinjstvom zagotavljamo zanesljivo dobavo energije po ugodnih cenah v okviru prepoznavnih blagovnih znamk Poceni elektrika (Slovenija),  Poceni plin (Slovenija) in Jeftina struja (Hrvaška). Ugodnim cenam Poceni elektrike z januarjem 2021 dodajamo še možnost izbire vira električne energije, pri čemer katera koli izbira predstavlja izključno brezogljično elektriko.

S celovito storitvijo GEN-I Sonce (Slovenija) pa odjemalcem omogočamo, da z investicijo v mikro sončno elektrarno postanejo samooskrbni in prevzamejo nadzor nad stroški oskrbe z električno energijo. 

Več o ponudbi za velike poslovne odjemalce >>>

Več o ponudbi za gospodinjstva in male poslovne odjemalce >>>

Prodaja