GEN-I na kapitalskem trgu z novo izdajo komercialnih zapisov

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje obveščamo javnost, da družba GEN-I, d.o.o. preučuje možnost izdaje 12-mesečnih komercialnih zapisov. Predvidena skupna nominalna vrednost izdaje komercialnih zapisov bo na ravni 50 milijonov EUR. Za vse zainteresirane vlagatelje nameravamo organizirati predstavitvena srečanja, kjer bodo predstavniki družbe GEN-I, d.o.o. podrobneje predstavili preteklo in prihodnje poslovanje.

Ocenjujemo, da bi lahko glede na trenutne tržne razmere obrestna mera znašala med 1,10 % in 1,30 % letno. Končne značilnosti izdaje komercialnih zapisov bodo odražale interes vlagateljev in tržne razmere v trenutku izdaje, zato so glede na nepredvidljive razmere možna tudi manjša odstopanja od predhodno omenjene indikacije.

To bo že 11. izdaja komercialnih zapisov družbe GEN-I, d.o.o. Njen namen je razpršitev virov financiranja in zagotavljanje zadostne likvidnostne pozicije družbe GEN-I upoštevaje potrebe po financiranju obratnega kapitala družbe na energetskih borzah. To bo vse do polletja tudi edino zadolževanje družbe GEN-I na kapitalskih trgih, saj družba ne namerava izvesti nadomestitvene izdaje obveznic z oznako GE02 sočasno z njeno skorajšnjo zapadlostjo. Ta dolgoročni vir financiranja namerava družba GEN-I nadomestiti skladno s sprejetim poslovnim načrtom in načrtovanim razvojem trajnostnega zelenega segmenta poslovanja Skupine GEN-I z novo izdajo zelenih obveznic in/ali najemom zelenega sindiciranega posojila v drugi polovici letošnjega leta. Pridobljena dolgoročna sredstva zelene obveznice ali kredita bodo namenjena izključno trajnostnim projektom za spodbujanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije, povečanja energetske učinkovitosti in prehoda v nizkoogljično družbo.

Tako uspešna izdaja komercialnih zapisov kot potencialna zelena obveznica sta skladni z zahtevano finančno stabilnostjo družbe in kazalniki zadolženosti, zahtevanih po sklenjenih bančnih pogodbah o financiranju. Komercialni zapisi bodo izdani v okviru postopka javne ponudbe, za katero ni potrebno uporabiti pravil o objavi prospekta ter drugih pravil v zvezi s ponudbo vrednostnih papirjev javnosti iz 2. poglavja Zakona o trgu finančnih instrumentov. Za strokovno svetovanje in storitve v zvezi s ponudbo komercialnih zapisov, njihovo izdajo v centralnem registru vrednostnih papirjev pri Klirinško depotni družbi ter nadaljnjo uvrstitvijo komercialnih zapisov v trgovanje na organiziranem trgu bo GEN-I d.o.o. sklenil pogodbo z Novo KBM d.d.

Več informacij o poslovanju Skupine GEN-I v letu 2021 objavljamo v Ključnih finančnih poudarkih poslovanja Skupine GEN-I v letu 2021.

Aktualne novice